دفتر مرکزی مکواری بانک

 

Macquarie Bank headquarters modern architecture  Architecture Macquarie Building One Shelley Street 1

یکی از خیابان شلی تلاش برای reframe مورد نیاز و عملکرد دفتر 21 قرن است. به نمایندگی از طرف گروه مکواری، کلایو ویلکینسون معماران اجرا، طراحی محل کار در مقیاس بزرگ افراطی که اهرم حرکت، شفافیت، سفارشی متعدد تنظیمات کار، مقصد میادین کار، پی من فن آوری، و کربن سیستم های خنثی است. در نتیجه بخشی از ایستگاه فضایی، بخشی از کلیسای جامع، و بخشی روستای یونانی عمودی است.

Macquarie Bank headquarters modern architecture  Architecture Macquarie Building One Shelley Street 5

Macquarie Bank headquarters modern architecture  Architecture Macquarie Building One Shelley Street 4

Macquarie Bank headquarters modern architecture  Architecture Macquarie Building One Shelley Street 10

Macquarie Bank headquarters modern architecture  Architecture Macquarie Building One Shelley Street 2

Macquarie Bank headquarters modern architecture  Architecture Macquarie Building One Shelley Street 15

Macquarie Bank headquarters modern architecture  Architecture Macquarie Building One Shelley Street 18

/ 0 نظر / 74 بازدید