مجموعه کامل نقشه های پلان معماری

 

نقشه معماری از ساختمان ۳ طبقه  با زیر بنای ۱۶۷ متر مربع دانلود
نقشه معماری از ساختمان ۳ طبقه  با زیر بنای ۲۶۰ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۳ طبقه  با زیر بنای ۲۶۵ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۳ طبقه  با زیر بنای۲۷۷متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۳ طبقه  با زیر بنای ۲۸۰ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان۴طبقه  با زیر بنای ۱۰۳۲ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۲۲۹ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۲۳۰ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۲۳۹ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۲۶۹ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۲۷۹ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۲۹۱ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۲۹۵ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۲۹۸ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۳۰۷ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۳۲۵متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۳۳۰ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۳۳۲ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۳۳۳ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۳۹۳ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۴۱۱ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۴۲۵متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۴۶۶متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۵۵۰ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۶۱۴ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه  با زیر بنای ۶۶۸ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۲ طبقه با زیر بنای ۳۹۰ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۲ طبقه با زیر بنای۳۹۱ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۲ طبقه با زیر بنای ۴۲۰ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۲ طبقه با زیر بنای ۴۵۰متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۲ طبقه با زیر بنای ۷۰۰متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۳ طبقه با زیر بنای ۱۸۶ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۳ طبقه با زیر بنای ۲۲۵ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۳ طبقه با زیر بنای ۲۳۰ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۳ طبقه با زیر بنای ۲۷۱ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۲۱۳ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۲۸۹ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۳۰۰ متر مربعدانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۳۲۵متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری بتنی ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۳۳۰متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۳۳۲متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۴۳۱متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۶۳۶متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۶۶۰متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۳طبقه با زیر بنای ۸۴۰متر مربع دانلود 

نقشه سازه ، معماری،تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی یک ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۱۱۰۰متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری یک ساختمان تجاری یک طبقه با زیر بنای حدود ۳۰۰متر مربع دانلود

نقشه سازه یک ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای حدود ۶۰۰ متر مربع دانلود

/ 0 نظر / 278 بازدید